تبلیغات
{سفید بنویس} - کار نیرو انرژی
دهانم پر شده از حرفهای ناگفته ... راستی، می گویند با دهان پر نباید حرف زد.
کار نیرو انرژی
هفتم خرداد 90 ساعت 13:20 | نوشته ‌شده به دست سرباز گمنام | ( نظرات )

به نام خداوند جهان آفرین

موضوع تحقیق:

کار نیرو انرژی

تهیه کننده:

محمد زارع

درس:

علوم تئوری (تجربی سابق)

آذر89

كار و انرژی

1-كار چیست؟

كار یك كمیت نرده ای است و به صورت حاصلضرب نیرو در جابجایی تعریف میشودw = f.d cos α        

2-یكای كار چیست؟

یكای كار نیوتن.متر(N.M)     یا همان ژول است كه با نماد j  نشان داده میشود

3-اگر بر یك جسم چند نیرو اعمال شود و چند كار انجام شود كار كل انجام شده بر جسم را چگونه محاسبه میكنند؟

دو روش برای محاسبه كار برایند وجود دارد:

روش اول:  میتوان برایند تمامی نیروهای وارد بر جسم را محاسبه كرد  و سپس كار نیروی برایند را بدست اورد  wt = ft.d.cosα    

روش دوم:   چون كار یك كمیت نرده ای است كار برایند(كل ) را میتوان از حاصلجمع جبری تمامی كارهای انجام شده بر جسم محاسبه كرد

Wt = w1+w2+w3 + ….

4-ایا همواره مقدار كار مثبت است؟

خیر  - هر گاه نیروی اعمال شده در جهت جابجایی باشد یعنی 90  0 <α< باشدانگاه كسینوس الفا مثبت بوده و كار مثبت بدست می اید

  5-در چه صورتی كار منفی محاسبه میشود؟

اگر بین بردار جابجایی و نیرو زاویه ایجاد شده مابین 90 تا 180 درجه باشد انگاه كسینوس الفا منفی شده و كار نیز منفی بدست می آید.

6-در چه حالتی كار صفر است؟

در سه حالت كار صفر میشود:

اول: اگر نیرو و جابجایی بر هم عمود باشند  زاویه بین انها 90 درجه شده و مقدار كار بر اساس فرمول صفر خواهد شد

دوم:  در صورتی كه جسم تحت تاثیر نیرو جابجا نشود مقدار d=0    خواهد بود و طبق فرمول كار صفر میشود

سوم:  در صورتی كه به جسم نیرویی وارد نشود( یا جسم با سرعت ثابت حركت كند) f=0     خواهد بود و كار طبق فرمول صفر خواهد شد.

7-چه زمانی مقدار كار بیشینه(بیشترین مقدارممكنه) خواهد شد؟

اگر بردارهای نیرو و جابجایی همجهت باشند یعنی زاویه میان انها صفر شود مقدار كار بیشینه مثبت خواهد شد       w=fdcos 0 = + fd

اگر بردارهای جابجایی و نیرو دقیقا مخالف جهت یكدیگر باشند زاویه میان انها 180  درجه شده و مقدار كار بیشینه منفی  خواهد شدw=fdcos180 = -fd

8-در چه حالتی مقدار كار كمینه(كمترین مقدار ممكنه) خواهد شد؟

اگر دو بردار نیرو و جابجایی بر هم عمود باشند زاویه میان انها 90 درجه خواهد شد و چون كسینوس 90 درجه  صفر است در نتیجه مقدار كار نیز  صفر میشود

W=fdcos90 = 0

9-قضیه كار و انرژی را تعریف كنید؟

قضیه كار و انرژی رابطه بین كار و تغییرات انرژی جنبشی را بیان میكند بر طبق این قضیه كار برایند نیروی وارد بر یك جسم در یك جابجایی برابر است با تغییر انرژی جنبشی جسم در آن جابجایی    یعنی:       Δk = w              k2k1 = f.d.cosα

10-بر اساس قضیه كار و انرژی در چه حالتی انرژی جنبشی جسم تغییر نمیكند؟

اگر كار برایند نیروها صفر باشد انگاه تغییرات انرژی جنبشی نیز صفر خواهد بود و بدین معناست كه انرژی جنبشی جسم تغییر نكرده است

k2  =  k1               Δk = w =0                  k2k1 = 0

11-كار نیروی وزن را در بالا بردن جسمی به جرم m  تا ارتفاع h  محاسبه كنید ؟

W= f.d.cosα                    wmg  = mg . h. cos 180    =    -mgh   

چون f=mg  و  d=h    و  α=180    زیرا  وزن به سمت پایین است ولی جهت حركت یا همان جابجایی جسم به سمت بالا میباشد.

12-كار نیروی وزن را در سقوط جسمی به جرم m  از ارتفاع h بدست اورید؟

چون f=mg  و  d=h    و  α=0    زیرا  وزن به سمت پایین است و جهت حركت یا همان جابجایی جسم نیز به سمت پایین میباشد.:

W=f.d.cosα          wmg = mg.h.cos 0  = + mgh

13-انرژی پتانسیل گرانشی را بر اساس مفهوم كار تعریف كنید؟

انرژی پتانسیل گرانشی یك جسم در یك نقطه نسبت به زمین برابر است با كاری كه انجام میدهیم تا جسم را با سرعت ثابت از سطح زمین تا نقطه یاد شده منتقل كنیم

14-انرژی پتانسیل كشسانی فنر را بر اساس مفهوم كار تعریف كنید؟

كاری كه با سرعت ثابت برای كشیدن یا فشرده كردن فنر انجام میدهیم به صورت انرژی پتانسیل كشسانی در فنر ذخیره میشود.

15-آیا نیروی كشسانی فنر در تمامی حالات یكسان است؟

خیر – نیروی كشسانی فنر متغیر است و به مقدار فشردگی یا كشیدگی فنر وابسته است هر چه فنر بیشتر كشیده یا فشرده شود (تغییرات طول فنر بیشتر باشد) نیروی فنر نیز بیشتر خواهد شد

در حالتی كه فنر در وضعیت عادی(تعادل) قرار دارد نیروی فنر صفر میباشد

16- نیروی كشسانی فنر چیست؟

نیروی كشسانی فنر یا همان نیروی بازگرداننده فنر  باعث میشود كه فنر كشیده شده یا فشرده شده به وضعیت  تعادل خود بازگردد. جهت این نیرو همواره به سمت نقطه تعادل فنر است( نقطه تعادل فنر نقطه ای است كه فنر در ان  كشیده یا فشرده نشده باشد).

17-نشان دهید كه هر چه فنر بیشتر كشیده یا فشرده شود انرژی پتانسیل آن نیز نسبت به وضعیت ازاد(تعادلی) فنر بیشتر است؟

هر چه گشیدگی یا فشردگی فنر بیشتر باشد یعنی جابجاییd انجام شده بیشتر میشودو همچنین نیروی بازگرداننده فنر نیز بیشتر میشود f=k .Δx    و در نتیجه كار انجام شده نیز افزایش میابد و چون طبق تعریف این كار همان انرژی پتانسیل ذخیره شده در فنر است پس انرژی پتانسیل فنر نیز بیشتر میشود.

18-آیا دوبار همنام كه در فاصله مشخصی از هم نگهداشته شده اند دارای انرژی پتانسیل هستند؟  چرا؟

بله- زیرا اگر رها شوند از هم دور خواهند شد پس كاری كه با سرعت ثابت برای نزدیك كردن دو بار و یا دور كردن انها انجام میشود به صورت انرژی پتانسیل الكتریكی در دو بار ذخیره خواهد شد

19- نشان دهید  هر اندازه دو بار همنام به یكدیگر نزدیكتر باشند انرژی پتانسیل الكتریكی انها بیشتر است؟

گفتیم كه كار انجام شده برای نزدیك كردن دو بار همنام به صورت انرژی پتانسیل الكتریكی در انها ذخیره میشود حال هر چه بار ها را بیشتر به هم نزدیك كنیم نیروی دافعه میان انها بیشتر شده و میزان جابجایی انجام شده نیز بیشتر میشود یعنی كار  بیشتر و انرژی پتانسیل الكتریكی نیز به همان نسبت بیشتر خواهد شد.

20-قضیه كار و انرژی را اثبات كنید؟

W= f.d.cos0 =m.a.d =m((v2-v12)/2d ).d       

w= ( mv22 /2 )    -   (mv12/2  )  = k2k1                         w=Δk

21-نشان دهید هر چه دو بار ناهمنام نسبت به هم دورتر باشندانرژی پتانسیل الكتریكی انها بیشتر است؟

انرژی پتانسیل الكتریكی همان كار انجام شده برای دور كردن دو بار ناهمنام است پس:   پس اگر این دو بار را از هم دور كنیم در حقیقت جابجایی را افزایش داده ایم و كار افزایش میابد و به همان نسبت انرژی پتانسیل الكتریكی زیاد میشود.

22-انرژی مكانیكی چیست؟

مجموع انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل (از هر نوعی) رادر یك زمان مشخص  و برای یك جسم اانرژی مكانیكی مینامیم و انرا با نماد E      نشان میدهیم

E=K+U

نكته:  انرژی پتانسیل میتواند از نوع پتانسیل الكتریكی  یا   پتانسیل گرانشی و یا پتانسیل كشسانی  و غیره  و یا تركیبی از چند نوع باشد بسته به شرایطی كه جسم در ان قرار دارد.

23-پایستگی انرژی مكانیكی را تعریف كنید؟

در صورت نداشتن نیروهای هدر برنده(مانند اصطكاك، مقاومت هوا و غیره)  همواره انرژی مكانیكی جسم مقداری ثابت است یعنی:

E1 = E2

K1+U1 = K2 +U2

24-در چه صورتی انرژی مكانیكی پایسته  نیست؟

در صورتی كه نیروهای هدر برتده (مانند اصطكاك و مقاومت هوا و ...) داشته باشیم مقداری از  انرژی مكانیكی هدر میرود و انرژی مكانیكی دیگر پایسته نیست در این حالت باید فرمول پایستگی را به صورت زیر بنویسیم :

در صورت وجود نیروهای هدر برنده انرژی  :

E1E2

 (مقدار ا نرژی هدر رفته )+  E1E2 

25- با استفاده از پایستگی انرژی مكانیكی ثابت كنید كه تغییرات انرژی جنبشی بر خلاف تغییرات انرژی پتانسیل همان جسم میباشد.؟(در صورت نبود هدر برنده ها)

با افزایش انرژی جنبشی  انرژی پتانسیل كاهش میابد و بالعكس

E1 = E2

K1+U1 = K2 +U2                         U1U2 = K2K1                -ΔU = ΔK 

26- با رسم نمودار انرژی- ارتفاع  ،   تغییرات انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل  و انرژی مكانیكی را  برای جسمی كه سقوط آزاد میكند را نشان دهید .                                                                                                                                                           -الف- تغییرات انرژی جنبشی K=MV2 /2                                                                                                                                                                                                                                              

ب- تغییرات انرژی پتانسیل  U = Mgh                                                                                                                

پ-تغییرات انرژی مكانیكی                                                                                                                                                                                                           E                                                                                                                                                                                       

 


مرتبط با: مقالات , علمی , خبر ,


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
iPhone Reparatur Nürnberg بیست و سوم مرداد 98 21:23
An interesting discussion is definitely worth comment.
I believe that you ought to write more about this topic, it may not be
a taaboo matter but typically folks don't discuss such subjects.

To the next! Bestt wishes!!
pastillas para agrandar el pené شانزدهم مرداد 98 11:14
Hey would you mind sharing which blog platform you're using?
I'm looking to start my own blog soon but I'm having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.
P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!
best breast enlargement pills شانزدهم مرداد 98 07:58
In fact when someone doesn't be aware of then its up to other visitors that they
will help, so here it takes place.
iboysoft data recovery software پانزدهم مرداد 98 07:09
I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work and coverage!

Keep up the excellent works guys I've added you guys to blogroll.
נערת ליווי ברמת גן چهاردهم مرداد 98 06:56
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.

They're handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the most beautiful lips
I've seen. He could be nice, with incredible arms and also a chest that sticks
out with this sweater. We're standing ahead of one another speaking about our way of life, what we'd
like money for hard times, what we're seeking on another
person. He starts telling me that he's been rejected many times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles
at me, biting his lip.

‘Oh, I do not know. Everything happens for grounds right.
But identify, utilize reject me, can you Ana?'
He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you right this moment?' he was quoted saying as I purchase closer to him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, just do it.' I reply.

‘I love how you would think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my high heel in her leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do that suits you in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone you never know what they want. Someone who won't say yes even if I said yes. Someone who's not afraid when you attempt something totally new,' he says. ‘I'm never afraid of trying a new challenge, especially in relation to making interesting things in the bedroom ', I intimate ‘And I really like females who are direct, who cut in the chase, like you only did. To generally be
honest, it really is a huge turn on.
טכנאי מזגנים سی ام تیر 98 04:45
cheers lots this web site will be professional plus laid-back
http://faithin-fate.blogspot.com بیست و نهم تیر 98 17:17
Hey there! I know this iss kinda off topic however I'd figured
I'd ask. Would you be interestted in trading links oor maybe guest writing a blog article or vice-versa?
My site goes over a lot of the same subjects as youirs
and Ithink wee could greatly benefit from each other.
If you might be interested feel free to shoot me an email.
I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!
اصلاح میكرویف بیست و سوم تیر 98 23:26
It's going to be finish of mine day, except before end I am reading
this enormous piece of writing to improve my
experience.
najlepsze konto osobiste بیست و سوم تیر 98 18:57
When someone writes an piece of writing he/she keeps the image
of a user in his/her brain that how a user can know it.

So that's why this post is great. Thanks!
konto firmowe ranking بیست و سوم تیر 98 17:23
I'm extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your
blog. Is this a paid theme or did you modify
it yourself? Anyway keep up the nice quality writing,
it is rare to see a great blog like this one nowadays.
שירותי ליווי ברמת גן بیستم تیر 98 17:37
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.

He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit
his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. They are well
developed, with incredible arms and a chest that is different about
this sweater. We're standing in the front of each other referring to us, what we'd like for the future, what we're in search of on another person.
He starts telling me that they have been rejected a
great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
only say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I don't know. Everything happens for an excuse right.
But identify, utilize reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you currently?' he explained as I buy far better him and kiss him.

‘When don't ask, simply do it.' I reply.

‘I love how we think.' , he said.

For now, I start scrubbing my heel bone in her leg, massaging it slowly. ‘So what can you like in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone who knows what we want. Somebody who won't say yes just because I said yes. Someone who's not scared when attemping something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when trying something totally new, especially in relation to making something totally new in the bedroom ', I intimate ‘And I love women that are direct, who cut from the chase, like you simply did. For being
honest, that's a huge turn on.
וילות להשכרה באילת بیستم تیر 98 13:21
Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find in a few minutes a villa to rent by city, several different rooms lofts and villas.
Be stunned at the pictures and information that the site has
to supply you. The website is a center for every body the ads within the field, bachelorette party?
Play with somebody who leaves Israel? Regardless of the the main reason you have to rent a villa for the two event or simply a group recreation well
suited for any age. The website is also the midst of rooms because of the hour, which is definitely another subject,
for lovers who are seeking a lavish room equipped for discreet entertainment that has
a spouse or lover. Regardless of you are interested
in, the 0LOFT website will make a try to find you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and
Gush Dan.
דירה דיסקרטיות نوزدهم تیر 98 16:11
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and
the most beautiful lips I've seen. He is nice, with
incredible arms as well as a chest that is unique with this sweater.
We're standing before of each other dealing with
us, what we would like for future years, what we're looking for
on another person. He starts saying that she has been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I do not know. Everything happens for a reason right.
But figure out, can you reject me, do you Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you currently?' he was quoted saying as I get closer to him and kiss him.

‘The very next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I favor the way you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my calcaneus in his leg, massaging it slowly. ‘What can you prefer in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you never know what they have to want. Somebody that won't say yes just because I said yes. Someone who's unafraid when trying interesting things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting new things, especially in terms of making interesting things in the bedroom ', I intimate ‘And I love ladies who are direct, who cut with the chase, like you may did. To get
honest, it really is a huge turn on.
נערת ליווי هفدهم تیر 98 22:47
"We need to build to an alternative crescendo, cheri," he said.
"And we all can have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, plus the soft
skin of his hard cock against my sex was having
its intended effect. I'm feeling a stronger arousal now
as I felt his cock slide between my sensitive lips. I felt the
head of his cock push agonizingly at the doorway of my
pussy, and I desired him to thrust into me hard. Instead
he pulled back and slid his hardness back about my clit.

I used to be aching to own him inside, and I was able to tell that his must push that wonderful hard
cock inside me was growing. His moans grew to check mine,
and I knew the opinion of my wet pussy lips within the head
of his cock was getting too much for both of
us.

"Allow finale begin," he stated, anf the husband slid the tip of his cock
inside me.

The two of us gasped while he held his cock there to get a moment.
I contracted my pussy in order to him further inside,
and that he threw his head back at the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and each and every time I squeezed
my pussy around him. His cock felt wonderful the way it filled me, but I desired it inside me.
I rolled aside and rested my leg against his shoulder, anf the husband plunged his cock up in.
נערת ליווי בבת ים پانزدهم تیر 98 17:08
Sexy2call Quick search and have the most recent results Choose a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?
Discrete apartments? Create a quick search by region
penis سیزدهم تیر 98 18:47
Please let me know if you're looking for a aticle author for your blog.
You have some really great articles and I think I would
be a good asset. If you ver want to take some of
the load off, I'd love to write some material for your blog in exchange for a
link back to mine. Please send mme an e-mail if interested.
Manny thanks!
נערת ליווי אשדוד سوم تیر 98 19:25
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
They're handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He is quality,
with incredible arms as well as a chest that shines on this
sweater. We're standing right in front of each other speaking about
us, what we would like into the future, what we're in search of on another person. He starts saying
that she has been rejected lots of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject
you ', I say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for an excuse right.
But analyze, you wouldn't reject me, would you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you at this time?' he stated as I receive more detailed him and kiss him.

‘Next time don't ask, simply do it.' I reply.

‘I prefer the method that you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my heel bone in the leg, massaging it slowly. ‘So what can you like in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone discussion what we want. Someone that won't say yes just because I said yes. Someone who's not scared when trying interesting things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting a new challenge, especially on the subject of making new things in the bed room ', I intimate ‘And I adore women who are direct, who cut over the chase, like you merely did. To become
honest, it really is a huge turn on.'
נערות ליווי سوم تیر 98 13:41
"We must build to another crescendo, cheri," he said.
"And then we could have an ending that might be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed
with lust, as well as the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.

I'd been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide
between my sensitive lips. I felt your head of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and I desired him to thrust into me hard.
Instead he retracted and slid his hardness back around my clit.


I'd been aching to own him inside, and I could tell that his ought to
push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to match mine, and I knew the sense of my wet pussy lips within the head of his cock was getting an excessive amount of both for of
us.

"Allow the finale begin," he explained, and hubby slid
the tip of his cock inside me.

The two of us gasped while he held his cock there to get a moment.

I contracted my pussy to him further inside,
and hubby threw his head back on the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and
each time I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful
simply because it filled me, but Needed it inside me. I rolled aside
and rested my leg against his shoulder, and he plunged his cock all the way in.
where to buy canadian viagra هجدهم خرداد 98 14:44

Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading? I'm trying to find out if its a problem on my end or if it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.
חדרים להשכרה לפי שעה בתל אביב شانزدهم خرداد 98 01:19
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find
in a few minutes a villa to book by city, various rooms lofts and villas.
Be in awe of the photographs and knowledge that they have to make available you.
The website is a center for every person the ads inside
this link یازدهم خرداد 98 18:41
I do agree with all the ideas you have introduced to your post.

They're very convincing and will definitely work.

Nonetheless, the posts are very brief for starters.
Could you please prolong them a little from next
time? Thank you for the post.
cbd 10% نهم خرداد 98 08:12
When someone writes an post he/she maintains the image of a user in his/her brain that how a
user can know it. So that's why this paragraph is great.
Thanks!
cbd 10 % هشتم خرداد 98 20:12
What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it
has helped me out loads. I hope to contribute & help
different users like its aided me. Great job.
וילות להשכרה באשקלון هشتم خرداد 98 16:14
cheers considerably this amazing site can be professional plus everyday
olej konopny Cbd هشتم خرداد 98 14:26
Since the admin of this site is working, no doubt very rapidly it will be well-known, due to its quality contents.
olej z konopi Sklep Online هشتم خرداد 98 14:06
I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this sort of space .
Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
Reading this info So i am satisfied to express that I've an incredibly just right uncanny feeling I found out just
what I needed. I most indisputably will make certain to don?t disregard
this website and give it a look regularly.
חדרים לפי שעה בראשון بیست و ششم اردیبهشت 98 21:39
Index Search Villas and lofts rented, search by region,
find in a few minutes a villa for rental by city, many different
alargamiento pene بیست و ششم اردیبهشت 98 15:14
Hello mates, nice piece of writing and good arguments commented here, I am genuinely enjoying by these.
Agrandar El Pene بیست و ششم اردیبهشت 98 13:42
bookmarked!!, I love your site!
almentar o penes بیست و پنجم اردیبهشت 98 17:32
I'm really impressed together with your writing skills
as well as with the format in your weblog. Is that this a paid topic or did you modify it yourself?
Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare
to see a great blog like this one today..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
نویسندگان
نظر سنجی
چه طور برای امام زمان (عج) دعا می کنی ؟
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

طراحی سایت برای وبلاگ ارزشی با تخفیف ویژه با همه امکانات{سامانه پیامکی،نرم افزار اندروید،قالب ویژه،فروشگاه} شروع قیمت از ۵۰ هزار تومان

تبادل بنر مذهبی با ما رایگان


ساخت فلش مدیا پلیر