تبلیغات
{سفید بنویس} - کار نیرو انرژی
دهانم پر شده از حرفهای ناگفته ... راستی، می گویند با دهان پر نباید حرف زد.
کار نیرو انرژی
هفتم خرداد 90 ساعت 12:20 | نوشته ‌شده به دست سرباز گمنام | ( نظرات )

به نام خداوند جهان آفرین

موضوع تحقیق:

کار نیرو انرژی

تهیه کننده:

محمد زارع

درس:

علوم تئوری (تجربی سابق)

آذر89

كار و انرژی

1-كار چیست؟

كار یك كمیت نرده ای است و به صورت حاصلضرب نیرو در جابجایی تعریف میشودw = f.d cos α        

2-یكای كار چیست؟

یكای كار نیوتن.متر(N.M)     یا همان ژول است كه با نماد j  نشان داده میشود

3-اگر بر یك جسم چند نیرو اعمال شود و چند كار انجام شود كار كل انجام شده بر جسم را چگونه محاسبه میكنند؟

دو روش برای محاسبه كار برایند وجود دارد:

روش اول:  میتوان برایند تمامی نیروهای وارد بر جسم را محاسبه كرد  و سپس كار نیروی برایند را بدست اورد  wt = ft.d.cosα    

روش دوم:   چون كار یك كمیت نرده ای است كار برایند(كل ) را میتوان از حاصلجمع جبری تمامی كارهای انجام شده بر جسم محاسبه كرد

Wt = w1+w2+w3 + ….

4-ایا همواره مقدار كار مثبت است؟

خیر  - هر گاه نیروی اعمال شده در جهت جابجایی باشد یعنی 90  0 <α< باشدانگاه كسینوس الفا مثبت بوده و كار مثبت بدست می اید

  5-در چه صورتی كار منفی محاسبه میشود؟

اگر بین بردار جابجایی و نیرو زاویه ایجاد شده مابین 90 تا 180 درجه باشد انگاه كسینوس الفا منفی شده و كار نیز منفی بدست می آید.

6-در چه حالتی كار صفر است؟

در سه حالت كار صفر میشود:

اول: اگر نیرو و جابجایی بر هم عمود باشند  زاویه بین انها 90 درجه شده و مقدار كار بر اساس فرمول صفر خواهد شد

دوم:  در صورتی كه جسم تحت تاثیر نیرو جابجا نشود مقدار d=0    خواهد بود و طبق فرمول كار صفر میشود

سوم:  در صورتی كه به جسم نیرویی وارد نشود( یا جسم با سرعت ثابت حركت كند) f=0     خواهد بود و كار طبق فرمول صفر خواهد شد.

7-چه زمانی مقدار كار بیشینه(بیشترین مقدارممكنه) خواهد شد؟

اگر بردارهای نیرو و جابجایی همجهت باشند یعنی زاویه میان انها صفر شود مقدار كار بیشینه مثبت خواهد شد       w=fdcos 0 = + fd

اگر بردارهای جابجایی و نیرو دقیقا مخالف جهت یكدیگر باشند زاویه میان انها 180  درجه شده و مقدار كار بیشینه منفی  خواهد شدw=fdcos180 = -fd

8-در چه حالتی مقدار كار كمینه(كمترین مقدار ممكنه) خواهد شد؟

اگر دو بردار نیرو و جابجایی بر هم عمود باشند زاویه میان انها 90 درجه خواهد شد و چون كسینوس 90 درجه  صفر است در نتیجه مقدار كار نیز  صفر میشود

W=fdcos90 = 0

9-قضیه كار و انرژی را تعریف كنید؟

قضیه كار و انرژی رابطه بین كار و تغییرات انرژی جنبشی را بیان میكند بر طبق این قضیه كار برایند نیروی وارد بر یك جسم در یك جابجایی برابر است با تغییر انرژی جنبشی جسم در آن جابجایی    یعنی:       Δk = w              k2k1 = f.d.cosα

10-بر اساس قضیه كار و انرژی در چه حالتی انرژی جنبشی جسم تغییر نمیكند؟

اگر كار برایند نیروها صفر باشد انگاه تغییرات انرژی جنبشی نیز صفر خواهد بود و بدین معناست كه انرژی جنبشی جسم تغییر نكرده است

k2  =  k1               Δk = w =0                  k2k1 = 0

11-كار نیروی وزن را در بالا بردن جسمی به جرم m  تا ارتفاع h  محاسبه كنید ؟

W= f.d.cosα                    wmg  = mg . h. cos 180    =    -mgh   

چون f=mg  و  d=h    و  α=180    زیرا  وزن به سمت پایین است ولی جهت حركت یا همان جابجایی جسم به سمت بالا میباشد.

12-كار نیروی وزن را در سقوط جسمی به جرم m  از ارتفاع h بدست اورید؟

چون f=mg  و  d=h    و  α=0    زیرا  وزن به سمت پایین است و جهت حركت یا همان جابجایی جسم نیز به سمت پایین میباشد.:

W=f.d.cosα          wmg = mg.h.cos 0  = + mgh

13-انرژی پتانسیل گرانشی را بر اساس مفهوم كار تعریف كنید؟

انرژی پتانسیل گرانشی یك جسم در یك نقطه نسبت به زمین برابر است با كاری كه انجام میدهیم تا جسم را با سرعت ثابت از سطح زمین تا نقطه یاد شده منتقل كنیم

14-انرژی پتانسیل كشسانی فنر را بر اساس مفهوم كار تعریف كنید؟

كاری كه با سرعت ثابت برای كشیدن یا فشرده كردن فنر انجام میدهیم به صورت انرژی پتانسیل كشسانی در فنر ذخیره میشود.

15-آیا نیروی كشسانی فنر در تمامی حالات یكسان است؟

خیر – نیروی كشسانی فنر متغیر است و به مقدار فشردگی یا كشیدگی فنر وابسته است هر چه فنر بیشتر كشیده یا فشرده شود (تغییرات طول فنر بیشتر باشد) نیروی فنر نیز بیشتر خواهد شد

در حالتی كه فنر در وضعیت عادی(تعادل) قرار دارد نیروی فنر صفر میباشد

16- نیروی كشسانی فنر چیست؟

نیروی كشسانی فنر یا همان نیروی بازگرداننده فنر  باعث میشود كه فنر كشیده شده یا فشرده شده به وضعیت  تعادل خود بازگردد. جهت این نیرو همواره به سمت نقطه تعادل فنر است( نقطه تعادل فنر نقطه ای است كه فنر در ان  كشیده یا فشرده نشده باشد).

17-نشان دهید كه هر چه فنر بیشتر كشیده یا فشرده شود انرژی پتانسیل آن نیز نسبت به وضعیت ازاد(تعادلی) فنر بیشتر است؟

هر چه گشیدگی یا فشردگی فنر بیشتر باشد یعنی جابجاییd انجام شده بیشتر میشودو همچنین نیروی بازگرداننده فنر نیز بیشتر میشود f=k .Δx    و در نتیجه كار انجام شده نیز افزایش میابد و چون طبق تعریف این كار همان انرژی پتانسیل ذخیره شده در فنر است پس انرژی پتانسیل فنر نیز بیشتر میشود.

18-آیا دوبار همنام كه در فاصله مشخصی از هم نگهداشته شده اند دارای انرژی پتانسیل هستند؟  چرا؟

بله- زیرا اگر رها شوند از هم دور خواهند شد پس كاری كه با سرعت ثابت برای نزدیك كردن دو بار و یا دور كردن انها انجام میشود به صورت انرژی پتانسیل الكتریكی در دو بار ذخیره خواهد شد

19- نشان دهید  هر اندازه دو بار همنام به یكدیگر نزدیكتر باشند انرژی پتانسیل الكتریكی انها بیشتر است؟

گفتیم كه كار انجام شده برای نزدیك كردن دو بار همنام به صورت انرژی پتانسیل الكتریكی در انها ذخیره میشود حال هر چه بار ها را بیشتر به هم نزدیك كنیم نیروی دافعه میان انها بیشتر شده و میزان جابجایی انجام شده نیز بیشتر میشود یعنی كار  بیشتر و انرژی پتانسیل الكتریكی نیز به همان نسبت بیشتر خواهد شد.

20-قضیه كار و انرژی را اثبات كنید؟

W= f.d.cos0 =m.a.d =m((v2-v12)/2d ).d       

w= ( mv22 /2 )    -   (mv12/2  )  = k2k1                         w=Δk

21-نشان دهید هر چه دو بار ناهمنام نسبت به هم دورتر باشندانرژی پتانسیل الكتریكی انها بیشتر است؟

انرژی پتانسیل الكتریكی همان كار انجام شده برای دور كردن دو بار ناهمنام است پس:   پس اگر این دو بار را از هم دور كنیم در حقیقت جابجایی را افزایش داده ایم و كار افزایش میابد و به همان نسبت انرژی پتانسیل الكتریكی زیاد میشود.

22-انرژی مكانیكی چیست؟

مجموع انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل (از هر نوعی) رادر یك زمان مشخص  و برای یك جسم اانرژی مكانیكی مینامیم و انرا با نماد E      نشان میدهیم

E=K+U

نكته:  انرژی پتانسیل میتواند از نوع پتانسیل الكتریكی  یا   پتانسیل گرانشی و یا پتانسیل كشسانی  و غیره  و یا تركیبی از چند نوع باشد بسته به شرایطی كه جسم در ان قرار دارد.

23-پایستگی انرژی مكانیكی را تعریف كنید؟

در صورت نداشتن نیروهای هدر برنده(مانند اصطكاك، مقاومت هوا و غیره)  همواره انرژی مكانیكی جسم مقداری ثابت است یعنی:

E1 = E2

K1+U1 = K2 +U2

24-در چه صورتی انرژی مكانیكی پایسته  نیست؟

در صورتی كه نیروهای هدر برتده (مانند اصطكاك و مقاومت هوا و ...) داشته باشیم مقداری از  انرژی مكانیكی هدر میرود و انرژی مكانیكی دیگر پایسته نیست در این حالت باید فرمول پایستگی را به صورت زیر بنویسیم :

در صورت وجود نیروهای هدر برنده انرژی  :

E1E2

 (مقدار ا نرژی هدر رفته )+  E1E2 

25- با استفاده از پایستگی انرژی مكانیكی ثابت كنید كه تغییرات انرژی جنبشی بر خلاف تغییرات انرژی پتانسیل همان جسم میباشد.؟(در صورت نبود هدر برنده ها)

با افزایش انرژی جنبشی  انرژی پتانسیل كاهش میابد و بالعكس

E1 = E2

K1+U1 = K2 +U2                         U1U2 = K2K1                -ΔU = ΔK 

26- با رسم نمودار انرژی- ارتفاع  ،   تغییرات انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل  و انرژی مكانیكی را  برای جسمی كه سقوط آزاد میكند را نشان دهید .                                                                                                                                                           -الف- تغییرات انرژی جنبشی K=MV2 /2                                                                                                                                                                                                                                              

ب- تغییرات انرژی پتانسیل  U = Mgh                                                                                                                

پ-تغییرات انرژی مكانیكی                                                                                                                                                                                                           E                                                                                                                                                                                       

 


مرتبط با: مقالات , علمی , خبر ,


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Olejek konopny پانزدهم آذر 97 17:10
Hi are using Wordpress for your blog platform? I'm new to
the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any
coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly
appreciated!
nudist چهاردهم آذر 97 21:35
What's up to all, it's actually a nice for me to visit this website, it contains useful Information.
nickel alloy supplier سیزدهم آذر 97 05:05
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well
written article. I'll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks
for the post. I'll definitely comeback.
http://lvl.vn/ دوازدهم آذر 97 18:59
Good site you have here.. It's difficult to find quality writing like yours these days.
I honestly appreciate individuals like you! Take care!!
rules of survival hack unlimited diamonds یازدهم آذر 97 02:46
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire
someone to do it for you? Plz respond as I'm looking to
construct my own blog and would like to find out where u
got this from. thanks
Danny نهم آذر 97 12:35
I don't even know how I stopped up here, however I believed this publish was once great.
I do not understand who you're but definitely you're going
to a well-known blogger in case you aren't already.
Cheers!
rules of survival hack v2 نهم آذر 97 02:45
Ahaa, its fastidious dialogue about this article here
at this webpage, I have read all that, so at this time me also
commenting here.
cosplay costumes anime هشتم آذر 97 05:01
Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but
after I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr...
well I'm not writing all that over again. Anyway,
just wanted to say superb blog!
best 350 led canbus light ششم آذر 97 06:43
Hello there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Many thanks
https://www.getjar.com/categories/all-games/action-games/Rules-of-Survival-Cheat-960889 بیست و هفتم آبان 97 23:09
I think this is a really good site. You definately have a fabulous grasp of the subject matter and explain it great.
schnell abnehmen بیست و ششم آبان 97 02:32
What's up to all, since I am truly eager of reading this webpage's post
to be updated daily. It carries pleasant information.
latest 213 led canbus bulb بیست و پنجم آبان 97 13:27
Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!
abnehmen fettverbrennung tabletten بیست و چهارم آبان 97 21:52
What's up to all, because I am really keen of reading this webpage's post
to be updated on a regular basis. It consists of fastidious information.
wirkungsvolle diätpillen بیست و چهارم آبان 97 19:27
It is appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be happy.

I have read this put up and if I may I desire to counsel you
few fascinating things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article.
I wish to read even more issues approximately it!
tool steel alloy manufacturer بیست و یکم آبان 97 01:21
My brother recommended I might like this blog. He was
totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply how
much time I had spent for this info! Thanks!
abrahamsbuford.aircus.com بیست و یکم آبان 97 01:07
I consider something genuinely special in this internet site.
Ariana Grande Thank U بیستم آبان 97 22:34
Have you heard Ariana Grande perform Thank U live?
If not, then you’ve definitely got to hear it.
Give it a listen by clicking here http://kudoflow.com/4Emv This might just be her best song ever!
Cosplay Outfits نوزدهم آبان 97 10:55
Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I think
its a linking issue. I've tried it in two different internet browsers
and both show the same outcome.
nickel alloy supplier نوزدهم آبان 97 09:16
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make
this website yourself or did you hire someone to
do it for you? Plz respond as I'm looking to design my own blog
and would like to find out where u got this from.
kudos
The_extraordinary_facts_behind_the_mink_lashes_as نوزدهم آبان 97 04:42
Enjoyed reading this, very good stuff, regards.
customized magnets bulk هجدهم آبان 97 06:39
What's up to every one, it's really a fastidious for me to visit this website,
it consists of useful Information.
lash extensions madison wi هفدهم آبان 97 22:23
Great post however , I was wanting to know if you could
write a litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit further.
Appreciate it!
auto 12 volt led lights هفدهم آبان 97 08:08
Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!
Trade Bitcoin هفدهم آبان 97 04:50
Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to
“return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I
suppose its ok to use some of your ideas!!
gosmanloyd.classtell.com شانزدهم آبان 97 17:43
This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere.

Brief but very precise information? Thank you for sharing this one.

A must read article!
3d mink individual lashes شانزدهم آبان 97 14:44
you're really a good webmaster. The web site loading pace is amazing.
It seems that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are
masterwork. you have done a excellent process on this
matter!
Pastillas Para Alargar El Pené شانزدهم آبان 97 13:07
magnificent put up, very informative. I wonder why the other specialists
of this sector do not realize this. You must proceed your writing.
I'm confident, you have a great readers' base already!
how to take off lash extensions at home شانزدهم آبان 97 07:51
This design is steller! You most certainly know how to keep a reader entertained.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
almost...HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented
it. Too cool!
Elizabeth پانزدهم آبان 97 09:59
Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely
long) so I guess I'll just sum it up what I
had written and say, I'm thoroughly enjoying your
blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you have any points for rookie blog writers? I'd certainly appreciate it.
12 volt led license plate lights پانزدهم آبان 97 05:12
These are genuinely enormous ideas in concerning blogging. You have touched some nice things here. Any way keep up wrinting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
 
نویسندگان
نظر سنجی
چه طور برای امام زمان (عج) دعا می کنی ؟
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

طراحی سایت برای وبلاگ ارزشی با تخفیف ویژه با همه امکانات{سامانه پیامکی،نرم افزار اندروید،قالب ویژه،فروشگاه} شروع قیمت از ۵۰ هزار تومان

تبادل بنر مذهبی با ما رایگان


ساخت فلش مدیا پلیر